Nghiên cứu sử dụng tro bay làm chất phụ gia trong bê tông asphalt

Phạm Gia Vũ, Trần Đại Lâm, Thái Thu Thủy, Trịnh Anh Trúc, Tô Thị Xuân Hằng, Nguyễn Anh Sơn, Nguyễn Thùy Dương, Vũ Kế Oánh

Tóm tắt

Tro bay biến tính, với 0,3% các phụ gia hữu cơ như Triethoxyphenylsilan (TEPS), chất phân tán Nuosperse W-30 và hỗn hợp của chúng đã được đưa vào bê tông asphalt (BTA). Các kết quả thử nghiệm cho thấy rằng BTA sử dụng tro bay biến tính có các tính chất cơ lý cao hơn hẳn so với tính chất cơ lý của BTA tro bay không biến tính. Các kết quả nghiên cứu này cũnh cho thấy, BTA tro bay biến tính đem lại các tính chất cơ lý tương đương với BTA truyền thống đang sử dụng hiện nay.

Từ khóa: Tro bay biến tính, bitum, bê tông asphalt.

Abstract

In this study, fly-ash was organically modified by trietoxyphenylsilan and a Nuoperse W-30 disperser and then incorporated into asphalt concrete mixture. The experimental results demonstrated that the presence of modified fly-ash has significantly improved the mechanical properties of asphalt concrete mixture by comparison with pristine fly-ash. The asphalt concrete containing modified fly-ash gave the properties equivalent with the traditional asphalt concrete.   

Keywords: modified fly ash, bitumen, asphalt concrete mixture.

>> Quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.