Ảnh hưởng của độ nhớt hồ chất kết dính tới cấu trúc của bê tông rỗng thoát nước

Nguyễn Văn Đồng, Phạm Hữu Hanh

Tóm tắt

Bê tông rỗng thoát nước (BTRTN) là một loại vật liệu mới, được ứng dụng nhiều trong thực tiễn như lớp áo mặt đường, bãi đỗ xe, khu vui chơi, …. Tuy nhiên, việc lựa chọn thành phần vật liệu, quá trình tạo hình còn gặp một số vấn đề như lượng hồ quá nhiều gây hiện tượng tách hồ bịt kín lỗ rỗng dưới đáy, phân bố lỗ rỗng không đều theo chiều cao mẫu, …. Để hạn chế các vấn đề trên trong bài báo này tác giả sử dụng hỗn hợp chất kết dính từ: xi măng, silica fume (10-30)%, tro bay (10-30)%, tỷ lệ nước/chất kết dính là 0,2; 022; 0,24 để điều chỉnh độ nhớt hồ chất kết dính. Với độ nhớt của hồ CKD trong khoảng (19-354) mmPa.s, xác định được chiều dầy hồ CKD lớn nhất bọc xung quanh hạt cốt liệu, với cốt liệu (5-10)mm có chiều dày đạt (0,243-0,710) mm, với cốt liệu (10-20) có chiều dày đạt (0,297-0,821) mm . Bằng cách sử dụng phần mềm ImageJ phân tích hình ảnh mặt cắt mẫu theo chiều cao của BTRTN, tác giả đánh giá được sự phân bố độ rỗng theo chiều cao của BTRTN ứng với các độ nhớt của hồ CKD là 19, 31 và 69 mmPa.s. Đây là cơ sở để thiết kế thành phần cấp phối bê tông rỗng thoát nước và lựa chọn chế độ tạo hình thích hợp.

Từ khóa: Bê tông rỗng thoát nước; phụ gia khoáng; độ nhớt; phân bố lỗ rỗng; tro bay; silica fume

Abstract

Pervious concrete is a new material that has been widely applied in construction such as: road surface coating, parking lot, amusement park, etc. However, the selection of material composition, forming process still has some problems such as: large quantity of binder pastes which causes to seal the pores at the bottom layer of concrete, distribution of pores is uneven depending to the height of sample, etc. To solve the above problems, this research used binders composing of cement, 10-30% of silica fume and fly ash by weight of binder with the water/binder ratio of 0.2; 022; 0.24 to adjust the binder viscosity. With the viscosity of the CKD lake in the range (19-354) mmPa.s, the largest thickness of the CKD lake wrapped around the aggregate is determined, with aggregate (5-10) mm having a thickness of (0.243-0.710) mm, with aggregate (10-20) reaching a thickness of (0.297-0.821) mm, and the porosity distribution was also analyzed according to the sample height by using ImageJ software The author assessed the porosity distribution according to the height of the NRR corresponding to the viscosities of the CKD lake 19, 31 and 69 mmPa.s. This is the basis for designing pervious concrete and selecting the appropriate forming mode.

Keywords: pervious concrete; mineral admixture; viscosity; pore distribution characteristics; fly ash; silica fume

>> Quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.