Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước và vị trí tường chống nổ đến áp lực sóng nổ tác dụng lên công trình bằng phần mềm Ansys Autodyn2d

Ngô Ngọc Thủy, Nguyễn Hữu Hà

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả xác định giá trị áp lực lớn nhất của sóng nổ tác dụng lên tường trước, tường bên, nóc và tường sau của công trình trong các trường hợp thay đổi vị trí và kích thước tường chống nổ, bằng cách sử dụng phần mềm Ansys Autodyn2D, và rút ra một số nhận xét.

Từ khóa: Sóng nổ, tường chống nổ.

Abstract

This paper presents the results of the valuation of the greatest pressure of explosion waves impact on the front wall, side wall, roof and back wall of the structure in case the change size and location of blats resistant wall, by using Ansys Autodyn2D software, and draw some comment.

Keywords: Blast, blast resistant wall.

>> Quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.