Thiết bị thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ

Nguyễn Văn Mạnh

Tóm tắt

Thiết bị thi công cọc khoan nhồi đa dạng về chủng loại, tính năng, phương pháp cắt đất, lấy phoi đất và đặc biệt có nhiều nhà sản xuất cung cấp thiết bị thi công. Tuy nhiên thiết bị thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ phục vụ cho giải pháp gia cố nền móng trong các công trình xây chen tại các khu đô thị lớn với diện tích nhỏ và hạ tầng kỹ thuật giao thông tiếp cận công trình không thuận tiện thì rất ít nhà sản xuất quan tâm. Tốc độ đô thị hóa lớn, nhu cầu xây mới thay thế các công trình cũ và xuống cấp tại các đô thị lớn ngày càng gia tăng, việc lựa chọn một giải pháp công nghệ thi công phù hợp đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật, đáp ứng được các chỉ tiêu kinh tế là một bài toán tổng thể. Bài báo giới thiệu về thiết bị thi công “cọc nhồi đường kính nhỏ” phục vụ cho công tác thi công cọc chịu lực, tường vây chắn đất, phù hợp với điều kiện mặt bằng thi công chật hẹp.

Từ khóa: Cọc nhồi đường kính nhỏ, thiết bị thi công, cọc chịu lực, tường chắn đất, không gian chật hẹp.

Summary

Bored pile construction equipment has a variety of types, features, methods of cutting soil, taking soil chips and especially many manufacturers provide construction equipment. However, the equipment for construction of bored piles with small diameter serves the solution of reinforcing foundations in crowded constructions in large urban areas with small area and technical infrastructure of poor access to the work. Very few manufacturers care about. The speed of urbanization is large, the need to build new and replace old and degraded works in big cities is increasing, the selection of a suitable construction technology solution to ensure technical an, artistic requirements and meeting economic targets is an overall problem. The article introduces construction equipment "small diameter bored piles" for the construction of bearing piles, earth retaining wall, suitable for narrow construction site conditions. Including the process of selecting basic equipment, working equipment, drilling rods, concrete pouring pipes and supporting equipment system for construction work.

Keywords: Small diameter bored pile, construction equipment, load bearing bored pile, soil retaining wall, narrow construction space.

>> Quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.