Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Phạm Hải Chiến, Nguyễn Văn Tin

Tóm tắt

Giá trị quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt đối với các dự án xây dựng sử dụng vốn Nhà nước. Vì vậy, bài báo nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng hoàn thành tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Từ kết quả nghiên cứu tổng quan lý thuyết, và tham khảo ý kiến chuyên gia ngành xây dựng, tác giả đề xuất các nhóm nhân tố quan trọng liên quan đến giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án bao gồm: nhóm nhân tố về năng lực của các bên tham gia dự án (chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu thi công); nhóm nhân tố hồ sơ pháp lý; nhóm các nhân tố tài chính dự án và nhóm các nhân tố đặc trưng dự án. Nghiên cứu tiến hành khảo sát toàn bộ các dự án xây dựng (sử dụng nguồn vốn Nhà nước) tại 11 xã thuộc huyện Tây Sơn. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp các bên liên quan trong dự án nhận diện được các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị dự án xây dựng tại địa phương, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể để giảm thiểu sai lệch chi phí quyết toán vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Từ khóa: quyết toán, quản lý chi phí, vốn đầu tư, dự án vốn nhà nước, nhân tố ảnh hưởng

Abstract

The final investment capital value plays an important role in evaluating the investment effectiveness of a construction project, especially for construction projects using state capital. Therefore, the paper aims to study the key factors affecting the investment capital of completed construction projects in Tay Son district of Binh Dinh province. Based on a literature review and survey with construction professionals, the authors point out six groups of important factors related to the final project investment capital namely owner, consultant, contractor, legal documents, project finance, and project-specific factors. Research conducted to survey most of the construction projects (using state capital) in eleven communes of Tay Son district. The preliminary findings will help project stakeholders to identify the root causes affecting the final investment value of a construction project in the locality. Through this, specific solutions are proposed to effectively manage the state project investment capital.

Keywords: final investment capital, cost management, investment budget, public construction project, factor

>> Quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.