Đánh giá tiềm năng trữ nước vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Bùi Quốc Nam, Lê Hải Trí, Lê Hữu Thịnh, Lê Tuấn Tú, Trần Văn Tỷ

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tiềm năng trữ nước ngọt vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH). Để đạt được mục tiêu trên, trước tiên, khu vực trữ nước tiềm năng được xác định từ bản đồ địa hình và cao trình mực nước cao nhất cuối mùa lũ theo từng tần suất; tương quan mực nước giữa các trạm được xác định, từ đó đánh giả tiềm năng trữ nước theo các kịch bản BĐKH giai đoạn 2030, 2040 và 2050; nhu cầu nước của các ngành dùng nước được ước tính và từ đó, khả năng bổ sung nguồn nước từ nguồn trữ được đánh giá cho các tháng mùa khô năm tiếp theo.Kết quả nghiên cứu cho thấy, khu vực Tràm Chim cũng như vùng lân cận có tiềm năng trữ nước vào cuối mùa lũ, do điều kiện địa hình thấp và là khu vực bảo tồn sinh thái đất ngập nước. Kết quả ước tính nhu cầu nước cho vùng hạ lưu cho thấy nhu cầu nước cho nông nghiệp chiếm phần lớn (trồng trọt). Trong điều kiện BĐKH, tiềm năng trữ nước khu vực Tràm Chim và khu vực lân cận có thể bổ sung vào nguồn nước hiện có để đáp ứng phần nào các nhu cầu nước (chủ yếu là đảm bảo 100% cung cấp nước sinh hoạt và hoạt động công nghiệp). Cụ thể, đến năm 2030 trữ lượng này sẽ cung cấp nhu cầu nước bốn tháng mùa khô lần lượt là 19,53%, 19,54% và 19,54% tương ứng với các kịch bản RCP2.6, RCP4.5 và RCP8.5 (tần suất 3%). Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho bước đầu cung cấp thêm cơ sở khoa học giúp người dân, các nhà hoạch định chính sách lẫn các cơ quan chức năng có sự nhìn nhận toàn diện và đưa ra các quyết định phù hợp cho toàn vùng trong bối cảnh BĐKH.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, nhu cầu nước, trữ nước, kịch bản, vùng Đồng Tháp Mười

Abstract

The objective of this study is to assess water storage potential in Dong Thap Muoi, Dong Thap province under the climate change perspective. To achieve the above objective, the potential water storage area was firstly determined from the topographic map and the maximum water level corresponding to certain frequency at the end of the flood season; the correlation of maximum water level among the stations was determined, thereby to estimate water storage potential under the scenarios of climate change in the periods of 2030, 2040 and 2050; water demand of different water-using sectors was estimated and thus, the capacity to replenish water from the storage was assessed for the next year dry season months. The results show that the area of ​​Tram Chim as well as the surrounding area has the potential to store water at the end of the flood season, thanks to low topography and wetland ecological conservation area. Results of estimating water demand for the downstream area show that the majority of water demand is for agriculture (cultivation). Under climate change conditions, the water storage potential of Tram Chim and the surrounding areas can be added to existing water sources to partially meet water needs (mainly to ensure 100% supply for domestic water and industry sector). In particular, by 2030, this storage waterwill supply for four months water demand in the dry season of 19.53%, 19.54% and 19.54%  corresponding to scenarios RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5, respectively (in the frequency of 3%).The results are the basis for the initial step to provide more scientific basis to help people, policy makers and authorities have a comprehensive view and make appropriate decisions for the whole region in the context of climate change.

Keyworks: Climate change, water demand, water storage, scenarios, Dong Thap Mười region

>> Quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.