Nghiên cứu sử dụng cát mịn vùng đồng bằng sông Cửu Long để chế tạo gạch bê tông phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị

Nguyễn Công Hậu, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết qu nghiên cu s dng cát mn (FS) Đồng Bằng sông Cu Long thay thành cát nghin Đồng Nai để làm gch bê tông trong xây dng cơ sở hạ tầng, loi bê tông này có th đạt cường độ chịu nén cao hơn 50 MPa. Tỷ lệ phối trộn được thiết kế trong 4 trường hợp: bê tông sử dụng 0% FS (M0), bê tông sử dụng 50% FS (MFS50), bê tông sử dụng 75% FS (MFS75), bê tông sử dụng 100% FS (MFS100). Với hàm lượng cát mịn được thay thế ở mức 0; 50; 75 đến 100% so với cốt liệu được thử nghiệm thì bê tông 28 ngày tuổi cường độ nén từ 70 đến 57 MPa; cường độ kéo đứt t 6,2 đến 4,2 MPa; tương ứng độ mài mòn ca bê tông là 0,42; 0,26; 0,28 và 0,35. Nghiên cứu đề xuất tỷ lệ trộn hợp lý ca bê tông là 50% cát mn Đồng Bằng sông Cu Long và 50% cát nghin Đồng Nai để đáp ứng đồng thời các tiêu chí về cường độ, độ mài mòn và giá thành.

T khóa: Cát mn, cường độ chu nén, cát nghin, gch bê tông, tro bay.

Abstract

In this paper, fine sand (FS) in the Mekong River Delta is used to replace crushed stone in Dong Nai Province for making interlocking concrete bricks in urban construction which can be made of high-strength concrete of more than 50 MPa. Mix ratio designed in 4 cases: concrete uses 0% FS (M0), concrete uses 50% FS (MFS50), concrete uses 75% FS (MFS75), concrete uses 100% FS (MFS100). With the FS content being replaced at 0; 50; 75 to 100% of the aggregate tested: the compressive strength of 28-day concrete is from 70 MPa to 57 MPa; the Splitting Tensile Strength of 28-day concrete is from 6,2 MPa to 4,2 MPa; the abrasion of the concrete is 0,42; 0,26; 0,28 and 0,35, respectively. We proposed a reasonable mix ratio of concrete made of 50% of FS in The Mekong River Delta and 50% of crushed stone in Dong Nai Province to satisfy simultaneously the strength, abrasion and price.

Keywords: fine sand, compressive strength, crushed sand, concrete brick, fly ash.

 

 
Trân trọng.