Thể lệ bài viết

Tạp chí của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng/ISSN 1859-381X

 1. Tạp chí “Vật liệu và Xây dựng” là ấn phẩm định kỳ (06 số/năm), công bố các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và các thông tin nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực vật liệu và xây dựng của Việt Nam và thế giới. Tạp chí  là diễn đàn để các nhà khoa học và các nhà quản lý trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến sự phát triển của lĩnh vực vật liệu và xây dựng trong và ngoài nước

2. Quy định về hình thức trình bày một bài báo

*   Bài viết dài không quá 10 trang, đánh máy trên khổ giấy A4

*   Lề trên: 2,5 cm, lề dưới: 2,5 cm, lề trái: 2,5 cm, lề phải: 2,5 cm

*   Phông chữ: Time New Romance

*   Line Spacing: Single

*   Spacing: Before: 0pt, After: 0pt

*   Cỡ chữ: 13, ngoại trừ tên bài viết (14)

*   Đánh số các đề mục, hình, bảng: sử dụng số Latinh, không sử dụng số La Mã và chữ.

*   Các bảng và hình phải rõ nét, có số thứ tự và tên chú thích. Số và tên bảng đặt phía trên bảng, số và tên hình đặt phía dưới hình, cỡ chữ 11, đứng, đậm.

*   Kiểu chữ và căn chỉnh các đề mục: xem Phụ lục 3

*   Tài liệu tham khảo được đánh số theo thứ tự trích dẫn. Không đưa hết tài liệu tham khảo trong đề tài nghiên cứu vào bài báo, chỉ đưa vào những tài liệu sử dụng để viết bài báo.

-    Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không dịch hay phiên âm.

-    Tài liệu không có tên tác giả thì ghi tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm

- Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

§ Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành

§ (Năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

§ Tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

§ Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)

§ Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

- Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách... ghi đầy đủ các thông tin sau:

§ Tên các tác giả

§ (Năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

§ "Tên bài báo", (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

§ Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

§ Tập (không có dấu ngăn cách).

§ (Số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn).

§ Các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

3. Bài gửi đăng phải đư­ợc viết đúng văn phạm (đặc biệt là tiếng Anh), đánh máy rõ ràng. Bài sẽ đư­ợc Hội đồng Khoa học đọc, góp ý sửa chữa và cho ý kiến có thể công bố trên Tạp chí hay không.

4. Các bài viết gửi đến Ban Biên tập tạp chí Vật liệu và Xây dựng theo đường thư điện tử (khuyến khích theo hình thức này) hoặc đường bưu điện (1 bản in)

5. Tác giả có bài đư­ợc đăng trên Tạp chí “Vật liệu và Xây dựng” được biếu 01 bản Tạp chí đăng bài đó và đ­ược h­ưởng mọi quyền lợi theo qui định.

>> Phụ lục 1: Lưu đồ xuất bản Tạp chí

>> Phụ lục 2: Thể lệ bài viết gửi đăng Tạp chí

>> Phụ lục 3: Mẫu bài viết

Tin liên quan