THÔNG BÁO: HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC ICCEA 2022Thông báo

THÔNG BÁO: HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC ICCEA 2022

Hội nghị khoa học quốc tế về Xây dựng và Kiến trúc lần thứ 5, năm 2022 (ICCEA 2022) sẽ…