VIBM: Tạp chí Vật liệu và Xây dựng Journal of Materials and Construction nằm trong Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 của các Hội đồng Giáo sư ngành: xây dựng – kiến trúc, giao thông vận tải, thuỷ lợi, hoá – công nghệ thực phẩm

Ngày 06/07/2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước ban hành Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN(*) phê duyệt Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022. Theo đó, Tạp chí Vật liệu và Xây dựng – (ISSN 1859-381X) và Journal of Materials and Construction (ISSN 2734-9438) được xét duyệt vào Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 của các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành với các mức điểm như sau:

– Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng – Kiến trúc: 0 – 0,75 điểm

– Hội đồng Giáo sư ngành Thuỷ lợi: 0 – 0,5 điểm

– Hội đồng Giáo sư liên ngành Giao thông vận tải: 0 – 0,25 điểm

– Hội đồng Giáo sư liên ngành Hoá – Công nghệ thực phẩm: 0 – 0,25 điểm

Đây là sự ghi nhận của các Hội đồng Giáo sư chuyên ngành với những nỗ lực phát triển tạp chí của Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) nói chung, của Ban Biên tập Tạp chí Vật liệu và Xây dựng – Journal of Materials and Construction nói riêng và cũng là động lực để Tạp chí tiếp tục nâng cao chất lượng hướng tới tính chuyên nghiệp, dần đáp ứng các tiêu chí cao nhất của Hội đồng Giáo sư Nhà nước cũng như tiêu chí đánh giá của các cơ sở dữ liệu quốc tế uy tín.

Ban Biên tập Tạp chí Vật liệu và Xây dựng rất mong nhận được sự đồng hành, hợp tác của các nhà khoa học, các chuyên gia, các đối tác trong và ngoài nước bằng cách đóng góp ý kiến, gửi bài đăng trên Tạp chí và đọc phản biện cho các bài báo gửi đến Tạp chí thông qua các Website chính thức của Tạp chí bằng tiếng Việt (ISSN1859-381X) và Tạp chí bằng tiếng Anh (ISSN 2734-9438) tương ứng như sau:

Tạp chí tiếng Việt: http://jomc.vn/vn

Tạp chí tiếng Anh: http://jomc.vn/en

(*) Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước được đăng tải chính thức tại http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-42-qd-hdgsnn-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2022_680/