Nghiên cứu chế tạo màng polyme phân hủy sinh học trên cơ sở PBAT và tinh bột sắn

Nguyễn Quý An, Vũ Minh Đức, Vũ Thị Duyên

Tóm tắt

Tinh bột nhiệt dẻo được chế tạo từ tinh bột sắn, chất hóa dẻo glycerol và chất biến tính axit tartaric bằng máy đùn hai trục vít. Phân tích phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) đã chứng minh được sự hình thành của liên kết ester trong quá trình biến tính tinh bột thông qua những pic hấp thụ tại những bước sóng đặc trưng của liên kết đôi C=O và liên kết đơn C-O. Màng polyme phân hủy sinh học đã được chế tạo bằng phương pháp thổi màng từ tinh bột nhiệt dẻo (TPS) và polybutylene adipate terephthalate (PBAT). Kết quả ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) cho thấy khi sử dụng nhiệt dẻo biến tính (MTPS) vật liệu blend cho cấu trúc đồng nhất hơn. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã lựa chọn được hàm lượng tối ưu của chất biến tính axit tartaric, tốc độ trục vít cũng như hàm lượng bột talc sử dụng trong blend khi xác định tính chất kéo và chỉ số chảy (MFI) của vật liệu.

Từ khóa: PBAT, tinh bột nhiệt dẻo, màng phân hủy sinh học

Abstract

Thermoplastic starch compounds were prepared from cassava starch, glycerol, and tartaric acid by the twin-screw extruder. Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) analysis demonstrated the formation of ester bonds during starch modification through absorption peaks at characteristic wavelengths of C=O bonding and C–O bonding. Biodegradable polymer films fabricated from thermoplastic starch (TPS) and polybutylene adipate terephthalate (PBAT) by blown film extrusion process. Scanning electron microscopy (SEM) images showed that when using modified thermoplastic starch (MTPS), the material showed a more homogeneous structure. Besides, this study also selected the optimal content of tartaric acid as a compatibilizer, screw speed, and talc powder content used in the blend when determining the tensile properties and melt flow index (MFI) of the material.

Keywords: PBAT, thermoplastic starch, biodegradable polymer film

>> Quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.