Vữa phủ chống cháy siêu nhẹ cho kết cấu thép

Lưu Hoàng Sơn, Trần Thị Minh Hải, Nguyễn Thị Kim

Tóm tắt

Trong lĩnh vực an toàn cháy, mỗi vật liệu đều phải được xem xét và đánh giá về tính nguy hiểm cháy, là tập hợp của các đặc tính kỹ thuật về cháy như: tính cháy, tính bắt cháy, tính lan truyền lửa trên bề mặt, mức sinh nhiệt lượng khi cháy, khả năng tạo khói và chất độc,… Để đánh giá mức nguy hiểm cháy của một vật liệu hoặc một tổ hợp các vật liệu, phải dựa vào các kết quả thử nghiệm về ứng xử với lửa của chúng. Vật liệu có các đặc tính nêu trên ở một mức độ giới hạn theo quy định (tùy theo từng hệ thống phân loại của từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ) có thể được xem là vật liệu chống cháy. Sản phẩm nghiên cứu của đề tài là vữa chống cháy có tỷ trọng siêu nhẹ, cách nhiệt, chống cháy, không phát sinh khói và chất độc trong thời gian thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm cho thấy, chỉ với chiều dày lớp vữa phủ 30 mm, cho khả năng chống cháy đạt hơn 180 phút, đảm bảo bảo vệ kết cấu thép và con người khi có hỏa hoạn xảy ra.

Từ khóa: vữa chống cháy, vật liệu chống cháy

Abstract

In the field of fire safety, each material must be considered and evaluated for its fire hazard, which is a set of technical characteristics of fire such as: flammability, spread of fire on the surface, heat generation level when burning, ability to create smoke and volatile toxins, ... To assess the fire hazard level of a material or a combination of materials, it is necessary to base on their test results of fire behavior. A material has the above stated properties with a specified extent (depending on the classification system of each country or region), can be considered as flame retardant material. The research product is a super lightweight flame retardant mortar, a lightweight, flame retardant, insulation material with none generating smoke and toxins during the testing time. The test results showed that with a mortar thickness of 30 mm, the fire resistance was more than 180 minutes, ensuring the protection of steelwork and people in case of a fire.

Keywords: fireproofing mortar, fireproofing material

>> Quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.