Xử lý đá phế phẩm thành cát nghiền và nghiên cứu tính công tác của hỗn hợp bê tông thương phẩm sử dụng cát nghiền

Huỳnh Phương Nam, Vũ Hoàng Trí

Tóm tắt

Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho việc tái chế, sử dụng nguồn vật liệu địa phương trong việc sản xuất bê tông thương phẩm, nhằm đưa ra hướng giải quyết nguồn vật liệu phế phẩm trong khai thác đá và thay thế nguồn cát tự nhiên đang ngày một khan hiếm. Trong nghiên cứu này, thực hiện việc khảo sát, đánh giá nguồn vật liệu cát nghiền và đá phế phẩm (hạt nhỏ hơn 5 mm) tại một số mỏ đá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Quá trình lấy mẫu vật liệu, thí nghiệm và đánh giá chất lượng được tiến hành theo tiêu chuẩn TCVN 9205-2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn vật liệu này chưa đáp ứng về chỉ tiêu thành phần hạt cốt liệu sử dụng trong bê tông xi măng, cần tiến hành các bước xử lý tỷ lệ hạt mịn bằng phương pháp gạn rửa, tuyển ướt hoặc tuyển tách khô trong công đoạn xử lý hạt mịn của công nghệ sản xuất cát nghiền đối với nguồn đá phế phẩm tại địa phương. Nghiên cứu tập trung vào việc thiết kế cấp phối bê tông thương phẩm sử dụng cát nghiền đã qua xử lý thay thế cho cát sông với tỉ lệ 0%, 30%, 50%, 70% và 100% trên cơ sở vẫn đảm bảo về tính công tác (độ sụt 16 ± 2 cm), khả năng lưu giữ độ sụt trong thời gian lớn hơn 90 phút và đảm bảo cường độ cho bê tông mác 30.

T khóa: Cát nghiền, đá phế phẩm, cát sông, bê tông, độ sụt.

Abstract

This study provides a background for using of recycled materials in the production of commercial concrete, to provide a solution for the source of waste materials in quarrying and to replace natural sand. This study carried out the survey and assessment of crushed-sand sources and waste rock (the grain diameter is less than 5 mm) in ​​Da Nang city. Material sampling, testing and quality assessment were conducted according to TCVN 9205-2012 standard. Research results show that current material source has not met the criteria of aggregate particles used in cement concrete. It is necessary to take steps to treat the ratio of fine particles by washing decantation, wet sorting or dry separating in the fine-grained processing stage of crushed sand production technology for local waste rock sources. The study focused on the design of the commercial concrete mix using treated ground sand to replace river sand at a rate of 0%, 30%, 50%, 70% and 100% on a guaranteed basis. on work (slump) 16 ± 2 cm, slump retention for more than 90 minutes and ensure strength criteria for concrete.

Keywords: crushed-sand, waste rock, natural sand, concrete, slump.

>> Quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.