Tiêu thụ năng lượng và phát thải CO2 trong ngành sản xuất VLXD giai đoạn 1996-2018: phân tích đầu vào – đầu ra

Cao Thị Tú Mai, Đỗ Tiến Trung, Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, quá trình đốt cháy nhiên liệu là nguồn phát thải chính tạo ra các khí nhà kính, một trong những yếu tố được xem là nguyên nhân dẫn đến nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Nghiên cứu này sử dụng cá bảng cân đối liên ngành (bảng IO) của Việt Nam để xác định xu hướng tiêu thụ thụ năng lượng và phát thải CO2 từ các ngành sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu (xi măng, kính, các sản phẩm từ đất sét nung) từ năm 1996 đến năm 2018. Kết quả cho thấy mức tiêu thụ năng lượng tăng trung bình 41%/năm và lượng CO2 phát thải tăng trung bình 53%/năm, mức tăng mạnh trong giai đoạn 2007-2018. Ngành công nghiệp xi măng đóng góp hơn 70% tổng năng lượng tiêu thụ cũng như phát thải CO2. Một số giải pháp giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính cho ngành xi măng đã được đề xuất trong nghiên cứu này.

Từ khóa: Bảng đầu vào – đầu ra, vật liệu xây dựng, khí nhà kính

Abstract

In the industrial sector, burning of fossil fuels results in the emission of greenhouse gases, which is considered as one of the major causes of climate change and global warming. This study used IO tables of Vietnam to determine trends in energy consumption and CO2 emission from the building material industries (cement, glass, products from baked clay) from 1996 to 2018. The results show that the energy consumption increased by an average of 41% per year; total CO2 emission increased by an average of 53% per year, sharply increase in 2007-2018. The cement industry contributes 70% of both total energy consumption and CO2 emission. Several solutions to reduce energy consumption and greenhouse gas emissions for the cement industry are proposed in this study.

Keywords: Input-output table, Building materials, Greenhouse gases

>> Quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.