Kiến trúc Tịnh xá Ngọc Viên

Nguyễn Tiến Đạt

 Tóm tắt

Hệ phái Khất sĩ (HPKS) do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập với chủ trương kết hợp 2 hệ phái Bắc truyền và Nam truyền với phương châm “Nối truyền Thích Ca chánh pháp”. Tuy được ra đời muộn nhưng HPKS đã và đang phát triển rất mạnh, tập trung chủ yếu ở khu vực Nam Bộ.

Đến năm 2020, tỉnh Vĩnh Long có 205 cơ sở thờ tự trong đó 20 công trình là Tịnh xá. Kiến trúc Tịnh xá ở Vĩnh Long có sự ảnh hưởng lớn vì Vĩnh Long là quê hương của Tổ sư và cũng là nơi có ngôi Tổ đình của hệ phái, là Tịnh xá Ngọc Viên. Công trình này được hình thành theo dưới sự sáng lập của Tổ sư và được xem là một mô hình tương đối hoàn chỉnh có giá trị nhất trong kiến trúc hệ phái Khất sĩ tại Vĩnh Long và cả khu vực Nam bộ. Nghiên cứu này sẽ phân tích kiến trúc của ngôi Tịnh xá Ngọc Viên thông qua quy hoạch tổng thể đến kiến trúc của từng hạng mục và cả các chi tiết trang trí. Từ đó nhận định được đặc điểm kiến trúc và các giá trị của công trình làm cơ sở cho việc phát huy các giá trị của công trình này và các Tịnh xá khác trong khu vực.

Từ khóa: Tịnh xá Vĩnh Long, kiến trúc Tịnh xá, Tịnh xá Ngọc Viên, Hệ phái Khất sĩ.


Abstract

The Kharma Sect (HPKS) was founded by To Minh Dang Quang with the policy of combining the two sects of the North and South. With the motto "Connect the transmission of Sakyamuni Dharma". Although born late, HPKS has been developing strongly, mainly in the Southern region.

Vinh Long province currently has 205 worshiping establishments, of which 20 are Tinh amnels. The Vihara architecture in Vinh Long has a great influence because Vinh Long is the home of the Patriarch and is also home to the ancestral house of the sect, which is Ngoc Vien Monastery. This work was formed under the founding of the Patriarch and is considered to be the most valuable relatively complete model in the architecture of the mendicant sect in Vinh Long and the Southern region. This study will analyze the architecture of this Vihara from the master plan to the architecture and also decorative details. Since then, the architectural features and values of the building are identified as a basis for promoting the values of this building and other nunnery in the area.

Keywords: Vihara, Vinh Long, architecture of the monastery, Ngoc Vien monastery, Buddhist sect.