Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tạp chí

Ban hành kèm theo Quyết định số: 65/QĐ-VLXD ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

1.   Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của tạp chí Vật liệu và Xây dựng (sau đây gọi tắt là Tạp chí), thuộc Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) bao gồm các quy định về: Tổ chức bộ máy và hoạt động; Xuất bản và Phát hành; Quản lý tài chính.

2.   Quy chế này áp dụng đối với các thành viên tham gia điều hành và xuất bản Tạp chí: Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, Hội đồng Khoa học, Hội đồng Biên tập, Ban Thư ký, những người phản biện, các tác giả có bài báo gửi đăng trên Tạp chí và các cộng tác viên của Tạp chí.