VIBM: CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNGThông báo

VIBM: CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH VỀ VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) về việc đào tạo thí nghiệm viên,…